За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № БЛ-395/13.03.2013г.

ДО: Николай Бойков Илков
ж.к. „Запад”, бл. № 23, ет. 5, ап. 15, гр. Благоевград

    Уведомяваме Ви, че във връзка с подадено от Вас Възражение вх. № В-02-50/04.07.2011г. на общ. Благоевград, против издаден от Главния архитект на общ. Благоевград Отказ № 26/16.06.2011г. за издаване на разрешение за строеж за ограда на ПИ с идент. 04279.84.17 по КК на Благоевград, от Вр.и.д.Началник РДНСК ЮЗР е издадена Заповед № ДК-10-ЮЗР-45/30.03.2012г., с която е отменен Отказ № 26/16.06.2011г. на Главния архитект на общ. Благоевград.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград при РДНСК ЮЗР, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49.
    Възражения /жалби/ срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в сайта на дирекцията, пред АС Благоевград, чрез РДНСК Югозападен район, ул. „Алабин” № 35, гр. София.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност