За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


17.7.2017 г.

ДО ЛУЧИЯ ТАСЕВА ТАСЕВА

СОБСТВЕНИК НА АП. №24 И АП.№25
БУЛ. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“ №142-144, ГР. ВАРНА
ДО ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ ГАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ
БУЛ. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК“ №142-144, ЕТ.4, АП.11, ГР. ВАРНА
СЪОБЩЕНИЕ №12/27.06.2017 г.

    Уведомяваме Ви, че за строеж: Пристройки, приобщаване на покривни тераси и реконструкция на апартамент №24 /Мезонет/ и апартамент №25, на седми и осми етаж в жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVII-3, /с идентификатор 10135.1030.333/, кв. 542, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: бул. „Владислав Варненчик“ №142-144, от служители на РОНСК-Варна при РДНСК Североизточен район е съставен Констативен акт №7/21.11.2016 г. по реда на чл.225, ал.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ за премахване на строежа.
    Със съдържанието на Констативен акт №7/21.11.2016 г. може да се запознаете в РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район /бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708/.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност