За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.11.2014 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№Лц-152/03.11.2014г.
ДО
МАРИН СТОЯНОВ МАРИНОВ
ул. „Лозарска” №9
с. Джулюница, Община Лясковец
Област Велико Търново

   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАРИНОВ,
   
    Уведомяваме Ви за Констативен акт №1-ТК от 01.07.2014г. и Констативен акт №2-ТК от 01.07.2014г. на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО „НСК“) - Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, относно посочения строеж, които са основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативните актове може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ (РО „НСК“) - Велико Търново с адрес: ул. „Цар Теодор Светослав” №59, ет.7, гр. Велико Търново.
    Възражения по съставните констативни актове, съгласно чл.225, ал.3 от ЗУТ, могат да бъдат подавани до РО „НСК“ - Велико Търново, ул. “Цар Тодор Светослав” №59, п.к.470, в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност