За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


4.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Относно принудителни премахвания на незаконни строежи намираще се в местност „Върховръх” землище на с.Скобелево, Община Родопи изгадени от неизвестни извършители

    Уведомяваме Ви, че съгласно влезли в сила Заповеди №Дк-02-ЮЦР-441/17.08.2011г.; №Дк-02-ЮЦР-445/17.08.2011г; №Дк-02-ЮЦР-438/17.08.2011г; №Дк-02-ЮЦР-433/17.08.2011г; №Дк-02-ЮЦР-436/17.08.2011г; №Дк-02-ЮЦР-442/17.08.2011г. издадени от Началника на РДНСК ЮЦР по реда на чл.225 от ЗУТ от 10,00 часа на 10.04.2013г до 17.00 часа на 19.04.2013г. ще бъде извършено принудително изпълнение, във връзка с възлагателни писма изх.№Пд-4703-01-167/15.02.2013.; изх.№Пд-4703-01-690/06.03.2013г.; изх.№Пд-4703-01-173/15.02.2013.; изх.№Пд-4703-01-694/06.03.2013г.; изх.№Пд-4703-01-168/15.02.2013.; изх.№Пд-4703-01-696/06.03.2013г.; изх.№Пд-4703-01-169/15.02.2013.; изх.№Пд-4703-01-695/06.03.2013г.; изх.№Пд-4703-01-174/15.02.2013.; изх.№Пд-4703-01-686/06.03.2013г.; изх.№Пд-3017-02-340/29.03.2013г на Началника на ДНСК

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност