За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


2.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 1 от 25.03.2013г.

ДО ПЕТЪР ГРОЗДАНОВ НИКОЛОВ
ГР.СОФИЯ 1359, Ж.к. „ЛЮЛИН”, Бл. 508, Вх.„Е”, Ет. 9, Ап. 35
или
с. ЛЕХЧЕВО 3445, Ул. „ПЕНЬО ПЕНЕВ” № 10, ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

    Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № ДК-02-СЗР-46/ 04.04.2012г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северозападен район за премахване на строеж: „Стопанска постройка”, намиращ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х-288, кв. 2 по плана на с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана, с възлагателно писмо изх. № М-3883-01-560/ 04.03.2013г. на Началник ДНСК е определен период за изпълнение на принудителното премахване от 11,00 ч. на 16.04.2013г. до 17,30ч. на 19.04.2013г.
    Уведомяваме Ви, че за начало на принудителното премахване по реда на Наредба № 13/ 2001г. на МРРБ е определена дата 16.04.2013г. - 11,00 часа.
    Предвид горното е необходимо да осигурите достъп до строежа за изпълнение на горецитираната заповед.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Монтана при РДНСК-СЗР с адрес: гр.Монтана, ул. „Ал.Стамболийски” №12, ет.4 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност