За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


12.11.2012 г.

Съобщение № СС-124-63-1 от 01.11.2012 г.

ДО Петя Кирилова Петкова
ул. ”31-ви полк” № 44, ет. 4, ап. 7, гр. Силистра

    Уведомяваме Ви, че в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ - Силистра към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Северен централен район /СЦР/ е образувано административно производство по реда на чл. 225 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, със съставения е Констативен акт № СС-124-63 от 10.09.2012 г. за незаконен строеж, наименован: „Преустройство на част от апартамент”, находящ се в поземлен имот с идентификатор 66425.501.8843 по кадастралната карта и кадастралните регистри /ККиКР/ на гр.Силистра, с административен адрес: ул.”31-ви полк” №44, ет. 4, ап. 7, гр.Силистра, Община Силистра, Област Силистра.
    Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа в РО „НСК”-Силистра към РДНСК-СЦР, с адрес: гр.Силистра, ул. ”Илия Блъсков” № 1, ет. 2.
    Възражения срещу Констативен акт № СС-124-63 от 10.09.2012 г. могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на интернет страницата на ДНСК, пред РО „НСК”-Силистра към РДНСК-СЦР.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност