За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № БК-225/15.07.2013г.

ДО: Елена Димитрова Мутафчиева
ул. „Стефан Стамболов” № 26, гр. Банско

    Уведомяваме Ви, че във връзка с образувана в РО „НСК” Благоевград административна преписка № БК-225/12г. от Началник РДНСК Югозападен район е издадена Заповед № ДК-10-ЮЗР-53/04.04.2013г. за отмяна на одобрените на 12.08.2003г. инвестиционни проекти и издаденото от Главен архитект на община Банско Разрешение за строеж № 87/12.08.2003г. за „Допълващо застрояване и вътрешна реконструкция на съществуваща сграда - хотел с ресторант”, находящ се в УПИ V-1235, кв. 17 по плана на гр. Банско, с вписан възложител „БИ ЕМ ЛИЗИНГ” АД София.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО „НСК” Благоевград при РДНСК ЮЗР, гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов” № 49.
    Възражения /жалби/ срещу заповедта могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в сайта на дирекцията, пред АС Благоевград, чрез РДНСК Югозападен район, ул. „Алабин” № 35, гр. София.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност