За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 133 / 10.10.2012 г.

ДО ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА
УЛ.“ ГЕН. СТОЛИПИН“ №17, ЕТ.1, АП.2, ГР. ВАРНА
ДО СТОЯН КРАЛЕВ
и чрез него до останалите жалбоподатели
УЛ.“ ГЕН. СТОЛИПИН“ №17, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж: Пристройка към жилищна сграда в УПИ V-7, кв.698 по плана на II-ри микрорайон, гр. Варна, административен адрес: ул.„Ген. Столипин” №17 е съставен Констативен акт №174/11.09.2012 г., който е основание за започване на административно производство по чл. 225, ал.1 ЗУТ -за премахване на строежа.
    Със съдържанието на констативния акт може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“(РО „НСК“)-Варна при Регионална дирекция за национален строителен контрол-Североизточен район, с адрес: бул.“Цар Освободител”№76Г, ет.7, стая №703.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, пред РО „НСК“-Варна при РДНСК-Североизточен район, считано от 11.10.2012 г.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 10.10.2012 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност