За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №150/20.11.2012 г.

ДО ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” №39, ГР. ВАРНА
ДО НИКОЛАЙ МИСАК МАРДИРОЗОВ
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” №39, ГР. ВАРНА
ДО МАРИНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” №39, ГР. ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че във връзка с принудителното изпълнение на Заповед ДК-02-ВН-02/04.01.2010 г. на Началника на РДНСК Варна /сега РО „НСК“ Варна при Североизточен район/ за премахване на незаконен строеж „Масивна постройка-навес и тоалетна“, изпълнен в поземлен имот /ПИ/ № 13, кв.444, по плана на I-ви м.р. на гр.Варна, Началника на ДНСК с възлагателно писмо изх.№ВН-1878-10-415/02.11.2012 г. е определил дата и час на принудителното изпълнение. Принудителното изпълнение ще се извърши от фирма „Квинта М“ ООД, с начален час 10,00ч. на 26.11.2012 г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в РО „НСК”-Варна при РДНСК-Североизточен район /бул. „Цар Освободител” №76г, ет.7, ст.708/.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност