За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.5.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Р-337/2013г.

ДО ЙОРДАНКА ЛЮБЕНОВА НИКОЛОВА
Ж. К. „СВЕТА ТРОИЦА“, БЛ. 123, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.35, ГР. СОФИЯ

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №КН-279-02-773/15.04.2013г. на Началника на ДНСК е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-КН-14/24.07.2007г. на Началника на РДНСК Кюстендил (сега РО „НСК“) Кюстендил при РДНСК Югозападен район за премахване на незаконен строеж: “Едноетажна масивна пристройка“, изграден в урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-185, кв. 14 по плана на гр. Рила.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 11,00 часа на 10.06.2013г. до 17,30 часа на 14.06.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в РО „НСК“ гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул. “Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност