За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ

3.06.2024 г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № РГ-1763/03.06.2024г.

ДО

„СТАРТИНГ ПОЙНТ“ ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КРАСИМИР СТОЙЧЕВ

ГР.СОФИЯ  

„ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ 251Е

БИЗНЕС СГРАДА „РИНГ“ ЕТ.1

 

Уведомяваме Ви, че за строеж „Тръбопровод за минерална вода от Сондаж №4 и КЕИ №6 от находище на минерална вода „Гулийна баня“ за „Спортно оздравителен воден комплекс“ с местонахождение УПИ I, ПИ 02693.87.582 кв.16Б по плана на с. Баня, община Разлог,  с трасе на тръбопровода ПИ 02693.501.6000, в пътното платно на улица с о.т.122 до о.т.128 /ПИ 02693.501.4036/; в пътното платно на съществуващата улица „41-ва“ с о.т.128-о.т.108а /ПИ 02693.501.4046/; под конструкцията на съществуващ плочест водосток-част от улицата, в пътното платно на съществуващата улица „13-та“ с о.т.108а до о.т.131 /ПИ 02693.501.4045/, през ПИ 02693.87.613 /местен път/ от т.18 до т.27 от одобрения трасировъчен план, и от т.1, която съвпада с т.27 до т.4 в ПИ 02693.87.613 /местен път/ до т.5 в ПИ 02693.87.582 по КК на с. Баня, община Разлог, е издадена съставен Констативен акт № РГ-1763-II/07.05.2024г. на РДНСК- Благоевград за започване на административно производство по реда на чл.224, ал.2, във връзка с чл.224, ал.1, т.1 от ЗУТ - за спиране на строителството на строежа.

         Със съдържанието на горецитирания Констативен акт, може да се запознаете в РДНСК Благоевград, адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №49.

         Жалби срещу Констативния акт, могат да бъдат подавани в 7-дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение на сайта на ДНСК до РДНСК Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. “Иван Михайлов” №49.

        Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 03.06.2024г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

 

   СЪСТАВИЛ:................... /инж. Анна Демерджиева /


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност