За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.1.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №16/30.11.2012г.

ДО: КРАСИМИР ДРАГАНОВ ДИМИТРОВ
Ж.К. „ВЪЗРАЖДАНЕ” №76,
ВХ. Е, ЕТ. 4, АП. 115, ГР.ВАРНА

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Ограда”, находящ се в УПИ XVII-1450, кв. 130, по плана на гр. Дългопол, Област Варна, относно Разрешение за строеж №30/25.06.2012г. на Главния архитект на Община Дългопол, на основание чл. 216, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ е издадена Заповед №ДК-10-СИР-37/08.10.2012год. на Началника на РДНСК-Североизточен район.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ - Североизточен район с адрес: гр. Варна, бул.”Цар Освободител” №76Г, ет.7, стая 721.
    Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез РДНСК-Североизточен район, пред Административен съд - гр. Варна в 14-дневен срок, считано от ……...........2012г.
    Настоящето съобщение беше залепено на………………………………………………...
    ………………………………………………………………………………………………..
    и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на §4, ал. 1, изр. 1, изр. 2 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност