За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.12.2012 г.

Съобщение №Д-74-02-065/20.11.2012г.

до Нелка Асенова Шаламанова
ул. „Васил Коларов“ №1
с. Червен брег, общ. Дупница

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писма с изх. №КН-2968-10-910/19.11.2012г. и №КН-2968-10-913/19.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-121/12.04.2011г. и Заповед №ДК-02-ЮЗР-122/12.04.2011г. за премахване на незаконни строежи, съответно: „Тоалетна“ и „Едноетажна постройка“, изградени в поземлен имот №493, мах. „Бучалата“ по КВС на землище на с. Дяково, общ. Дупница е възложено на „ЦЕЦО-ВИДИ“ ЕООД, съгласно сключени Договор №ФО-13-640/15.11.2012г. и Договор №ФО-13-566/29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконните строежи ще се извърши в периода от 10,30 часа на 10.12.2012г. до 17,30 часа на 14.12.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност