За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


8.8.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Лч-185-162

ДО : НИКОЛА МИТКОВ МОНЕВ
КВ.“ПОПИШКА“ №21, ГР.ТРОЯН

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№Лч-3090-05-127/12.07.2013г. на Началника на Дирекция за национален строителен контрол е възложено принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-СЗР-162/08.11.2012г. на ВИД Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северозападен район за премахване на незаконен строеж “Постройка“, находящ се в поземлен имот с идентификатор 73198.84.99 по Кадастралната карта на гр.Троян, обл.Ловеч, местността „Равни рът“, като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 12.09.2013г. до 17.30 часа на 20.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” (РО”НСК”) - Ловеч при РДНСК - Северозападен район на адрес: гр.Ловеч, бул.“България“ №3, ет.5, всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност