За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № К-42-411

ДО: МЕЛЕХЕРДЖАН НЕЯТОВА ТАСИМОВА
ГР. КАРЛОВО, УЛ.”ХАН АСПАРУХ” №96

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№ПД-5324-04-421/18.06.2013г. на Началника на ДНСК се удължава срока за изпълнение на принудителното изпълнение до 30.09.2013 год. на Заповед №ДК-02-ЮЦР-411/ 17.06.2011г., издадена от Началник РДНСК - Южен централен район за премахване на незаконен строеж „ Едноетажна жилищна сграда”, находящ се в ПИ № 15037,м.”Конлука”, землище на гр.Карлово като премахването на строежа следва да се извърши в периода от 10.00 часа на 05.08.2013г. до 17.30 часа на 30.09.2013г.
    Със съдържанието на писмото може да се запознаете в РО „НСК” Пловдив при РДНСК Южен централен район на адрес гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” №47.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност