За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Р-1720-10-417/02.11.2012 г.

До Ангел Василев Петков, живущ в с.Долна студена, ул.,,Етър” № 6 - Община Ценово, Област Русе.

    Уведомяваме Ви, че за незаконен строеж ,,Ограда”, намиращ се в уличното пространство пред урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-116 и частично пред УПИ VІІІ-117, кв.26 по плана на с.Долна студена, Община Ценово, Област Русе, с админи-стративен адрес: с.Долна студена, ул.,,Хан Аспарух” № 39-41, с възлагателно писмо изх.№ Р-1720-10-417/02.11.2012 г. на ДНСК е разпоредено в периода от 1000 часа на 21.11.2012 г. до 1700 часа на 28.11.2012 г. да се извърши принудителното премахване на незаконния строеж в изпълнение на Заповед № РД-14-1236/02.08.2006 г. на Зам.Началник на Дирекция за национален строителен контрол-София.
    Със съдържанието на ВЪЗЛАГАТЕЛНОТО ПИСМО може да се запознаете в РО,,НСК”- Русе, адрес: гр.Русе, ул.,,Отец Паисий” № 5, ет.4.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност