За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №Д-37-01-948/05.11.2012г.

ДО ЕЛЕНКА КИРИЛОВА ОРОЗОВА
Ж.К. „СЕРДИКА“, БЛ.17, ВХ.А, ЕТ.1, АП.2, ГР. СОФИЯ

    УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, че с писмо с изх. №КН-3846-10-424/02.11.2012г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-КН-17/20.05.2010г. за премахване на незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда“, изграден в поземлен имот №39339.117.52, местност „Чавалица“, землище на с. Крайници, общ. Дупница е възложено на „ЦЕЦО-ВИДИ“ ЕООД, съгласно сключен Договор №ФО-13-560/29.10.2012г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 19.11.2012г. до 17,30 часа на 27.11.2012г.
    Със съдържанието на писмото можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол (“ РО „НСК“) гр. Кюстендил при РДНСК Югозападен район на адрес гр. Кюстендил, ул.“Цар Освободител“ №15, ет.5 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност