За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


14.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № СВ - 3641-03/1

ДО: „РОТСТРОЙ - 2009“ ЕООД
С. ПЧЕЛИЩЕ, УЛ. „ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА“ № 1
ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
С УПРАВИТЕЛ - БОТЮ БОРИСОВ ИВАНОВ

    Относно: Уведомителни писма с изх. № СВ-3641-10-370/31.10.2012г. и изх. № СВ-3641-10-371/31.10.2012г. на Началник Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/.
    Уведомяваме Ви, че поради липса на воля от страна на „РОТСТРОЙ - 2009“ ЕООД да изпълни договорните си задължения по договори №№ ФО-13-313/05.07.2012г.; ФО-13-314/05.07.2012г.; ФО-13-316/27.07.2012г; ФО-13-317/27.07.2012г; ФО-13-318/27.07.2012г.; ФО-13-319/27.07.2012г.; ФО-13-320/27.07.2012г. и ФО-13І521/27.09.2012г. и с оглед факта, че всяка от страните следва да изпълнява задълженията си обективно и точно, както и че явно изпълнителя няма да изпълни работата по уговорения и надлежен начин, на основание чл. 262 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, считаме същите за развалени.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност