За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № С4-1036-1-00-884/18.03.2013 Г.

ДО ЙОРДАН НИКОЛОВ МИЛЕНКОВ
КВ.”ФИЛИПОВЦИ”, УЛ.” 3-ТИ МАРТ „ № 44, ГР.СОФИЯ

    Уведомяваме Ви, че с писмо с изх.№ СО-2151-01-802/08.03.2013 г. на Началника на ДНСК принудителното изпълнение на Заповед № РД-14-340/18.08.2004 г. за премахване на незаконен строеж: “Бетонови ивични фундаменти”, находящ се в имот пл.№ 040042, м.”Обърне”, кв.Филиповци № 44, е възложено на “АТЛАС-Р” ЕООД, съгласно сключен договор № ФО-13-44/25.02.2013 г.
    Изпълнението на принудителното премахване на незаконния строеж ще се извърши в периода от 10,00 часа на 03.06.2013 г. до 17,30 часа на 05.06.2013 г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо можете да се запознаете в Регионален отдел “Национален строителен контрол” София при РДНСК - Югозападен район на адрес гр.София, ул.“Алабин” №35, ет.1, стая 102 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност