За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.12.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СФ4-502

ДО ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ МИРЧЕВ
Ж.К.”ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, БЛ.254, ВХ.А, ЕТ.2, АП.4, ГР.СОФИЯ

    Уведомявам Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед №ДК-02-Сф-200/14.12.2009г. за премахване на незаконен строеж: „Масивна постройка”, реализиран в УПИ XIII - 1804 и част от УПИ II-1802, кв.113 по плана на гр.Самоков, община Самоков, Софийска област, с административен адрес: гр.Самоков, ул.”Тодор Пеев” №3, до извършителя Георги Любенов Мирчев е изпратено писмо изх.№Сф-2742-10-682/12.11.2012г. на Началника на ДНСК с определена начална дата 13.12.2012г. и час 10.30ч за принудително изпълнение на Заповед №ДК-02-Сф-200/14.12.2009г. Със съдържанието на писмо изх.№Сф-2742-10-682/12.11.2012г. на Началника на ДНСК може да се запознаете в РО”НСК” София област при РДНСК Югозападен район, адрес ул”Алабин” №35, гр.София.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност