За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.3.2013 г.

Съобщение № 20 / 06.03. 2013г.

до Иван Георгиев Георгиев
управител на „Наз-инвест” ООД
бул. „Чаталджа” №20, вх. „г” ет.2, ап.71 гр. Варна
до
Иван Георгиев Георгиев
управител на „Наз-инвест” ООД
ул. „Радост” , бл.4, вх. „а”, ап.11 гр. Варна

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-ВН-44/09.04.2010г. на Началник Сектор Варна /сега РО „НСК“ Варна/ при РДНСК - Североизточен район /за премахване на незаконен строеж “Автомивка с кафе и офис“ на търговско място №33 на пазарна площадка, автогара „Роза”, кв.54, по плана на 25-ти м.р. гр. Варна в частта - офис, с възлагателно писмо изх. № ВН-3573-01-585/ 04.03.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незакония строеж да се извърши от 10.00 часа на 16.04.2013г. до 17.30 часа на 18.04.2013г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 16.04.2013г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК -СИР - гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа, гр. Варна на търговско място №33 на пазарна площадка, автогара „Роза”, кв.54, по плана на 25-ти м.р. гр. Варна на 06.03. 2013г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност