За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


15.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 40 - НП

ДО
Катя Петрова Донева
ул.”Плевенско шосе” № 63, гр. Свищов
Светлана Игнатова Петкова
ул.”Плевенско шосе” № 63, гр. Свищов
Игнат Петков Донев
ул.”Плевенско шосе” № 63, гр. Свищов
Петър Ботев Илиев
ул.”Плевенско шосе” № 61, гр. Свищов
Славка Димитрова Пеева
с. Босилковци, обл. Русе

    Уведомяваме Ви, че за строеж: „Склад под външно стълбище”, намиращ се в урегулиран поземлен имот(УПИ) ХІІ-3019, кв. 6 по плана на гр. Свищов, с административен адрес ул. „Плевенско шосе” № 63 е съставен Констативен акт № 401-НП/29.06.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до Сектор В. Търново към РДНСК - Северен централен район.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност