За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


28.3.2013 г.

Съобщение № К-908-00-113/20.03.2013г.

ДО „ЕРИА ИНВЕСТМАНС БУЛ“ ЕООД
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ПЕРИКЛИС ЧАРОУС
ул. „Димитър Благоев“ № 4, гр. Каспичан

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-8/13.01.2012г. на Началника на РДНСК Североизточен район за принудително премахване на незаконен строеж: „Три дървени сгради“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI, кв. 41 по плана на гр. Каспичан, общ. Шумен, обл. Шумен, с административен адрес ул. „Димитър Благоев“ № 4, с възлагателно писмо изх. № Ш-5239-01-436/26.02.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконния строеж да се извърши от 10 часа на 08.04.2013г. до 17.30 часа на 10.04.2013г.
    За начало на принудителното премахване по Наредба № 13/2001г. е определена дата 08.04.2013г. - 10 часа.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Шумен при РДНСК Североизточен район - гр. Шумен, ул. „Съединение“ № 107, ет. 3.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа: „Три дървени сгради“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI, кв. 41 по плана на гр. Каспичан, общ. Шумен, обл. Шумен, с административен адрес ул. „Димитър Благоев“ № 4 и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на § 4 от ДР на ЗУТ - на 18.03.2013г.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност