За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.4.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ №СТ-488/19.04.2013г.

ДО Симеон Методиев Сергеев,
с. Микрево, кв. „Нова махала” №17, Община Струмяни

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх.№БД-915-01-438/26.02.2013г. на Началник ДНСК София е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-БД-31/27.04.2009г. на Началника на РДНСК Благоевград /сега РО „НСК” Благоевград при РДНСК Югозападен район/ за премахване на незаконен строеж: „Масивна сграда”, реализиран в имот отреден за озеленяване, отразен в регулационния план на с. Микрево, Община Струмяни без да е вписан номер за същия и граничещ от изток с УПИ ХХVІІ и УПИ ХХVІІІ и от юг с улица с осови точки 198 и 197, кв. 58 по регулационния план на с. Микрево, Община Струмяни.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 10,30часа на 13.05.2013г. до 17,30 часа на 17.05.2013г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност