За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.12.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО: „Строителна компания ЕВРИ” ООД, Булстат 115587152, рег. с решение № 7616/08.12.2004 г. на ПОС, представлявано от управител Рангел Атанасов Чернев

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Жилищна сграда на три и четири етажа с височина Нк = 9.00 м., 11.50 м. и 12.00 м. с два офиса и подземно допълващо застрояване за гаражи - седем паркоместа”, намиращ се в УПИ ХІХ-1363,1364, кв. 377 по плана на Трета гр. част, гр. Пловдив, с административен адрес: ул. „Тодор Бурмов” № 4 и 6, гр. Пловдив са издадени Заповеди № ДК-19-Пд-27 от 29.10.2012 г. и № ДК-19-Пд-28 от 05.11.2012 г. на Началника на РО „НСК” Пловдив към РДНСК ЮЦР, които са основание за започване на административно производство по реда на чл. 178, ал. 5 на основание чл. 178, ал. 1 от ЗУТ за забрана ползването на строежа и прекъсване захранването му с електрическа енергия, вода и др.
    Със съдържанието на заповедите може да се запознаете в Регионален отдел „НСК” Пловдив към Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/ Южен централен район /ЮЦР/, гр. Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 47.
    Възражения / жалби срещу заповедите могат да бъдат подавани в 14 - дневен срок, считано от датата на публикуване на съобщението на интернет - страницата на ДНСК по предвидения в чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ ред, чрез Началника на РДНСК ЮЦР пред Административен съд гр. Пловдив.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност