За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


30.11.2012 г.

СЪОБЩЕНИЕ №БЛ-269/28.11.2012г.

До Искра Борисова Георгиева
Димитрина Христова Спасова
ул. “Стефан Стамболов” №33, вх. А, гр. Благоевград

    Уведомяваме Ви, че с писмо изх. №БД-1884-10-681/12.11.2012г. на Началник ДНСК София е възложено принудителното изпълнение на Заповед №ДК-02-ЮЗР-5/13.01.2011г. на Началник РДНСК Югозападен район за премахване на строеж: “Пристройка за вход към жилищна сграда”, изградена в пространство, предназначено за тротоар откъм улица „Васил Априлов“ и местонахождение на жилищната сграда имот идентификатор 04279.604.342/стар упи ХVІІ, кв. 104 по плана на Vмр Благоевград/.
    Принудителното премахване на строежа е възложено да се извърши в периода от 10,00ч. на 05.12.2012г. до 17,30ч. на 11.12.2012г.
    Със съдържанието на възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” /РО „НСК”/ Благоевград при РДНСК Югозападен район с адрес: гр.Благоевград, ул.”Иван Михайлов”№49.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност