За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.7.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 41/ 24.07.2013г.

ДО:
Мария Димитрова Николова
ул „ Струга” №29 гр. Варна

Кунка Горанова Йотова
ул „ Генерал Колев” №70, ет.1, ап.3 гр. Варна

    Уведомяваме Ви, че за принудително изпълнение на Заповед № ДК-02-СИР-92/15.12.2010г. на Началника на РДНСК - Североизточен район за принудителното премахване на незаконен строеж: „ Пристройка към кафе - сладкарница „1001 приказки”, изградена в подблоковото пространство на секция А - 3 на ЖСК”Дружба”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I ( за обществено,жил.строителство и трафопост ), кв.567 по плана на 14 м.р. на гр.Варна, с дом. адрес: ул.”Струга” №29, с възлагателно писмо изх. № ВН-842-05-846/ 23.07.2013г. на ДНСК е разпоредено изпълнението на премахването на незаконният строеж да се извърши от 10.00 часа на 05.08.2013г. до 17.30 часа на 09.08.2013г.
    За начало на принудителното премахване по реда на Наредба №13/2001г. е определена дата 05.08.2013г. - 10.00 часа.
    Със съдържанието на Възлагателното писмо може да се запознаете в Регионален отдел „Национален строителен контрол” Варна при РДНСК - СИР - гр.Варна, бул. „Цар Освободител” №76Г, ет.7 ст.719.
    Настоящото съобщение беше залепено на входната врата на строежа „ Пристройка към кафе - сладкарница „1001 приказки”, изградена в подблоковото пространство на секция А - 3 на ЖСК”Дружба”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ I ( за обществено,жил.строителство и трафопост ), кв.567 по плана на 14 м.р. на гр.Варна, с дом. адрес: ул.”Струга” №29 и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ - на 24.07.2013г.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност