За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


22.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № Ел-132-00-176/20.02.2013 г.

ДО Милена Недялкова Монева
гр. София ЖК Надежда III, бл. № 317, вх. Б, ет. 6, ап. 39
Гергана Недялкова Тодорова
гр. София р-н Подуяне, ул. „Лясковец” № 46, ет. 5, ап. 18

    Уведомяваме Ви, че за строеж: “Ел. захранване и подземна оросителна инсталация на мотополигон Елена”, находящ се в поземлени имоти (ПИ) №№ 197006; 197079; 197029; 197002; 197030; 197003; 198009; 197001; 198797; 198011; 198771; 770; 672 по КВС на гр. Елена, от служители на Регионален отдел „Национален строителен контрол” Велико Търново към Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Северен централен район, е съставен Констативен акт № 71-ВС/14.09.2012 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225, ал.1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - издаване заповед за премахване на незаконен строеж.
    Със съдържанието на констативния акт можете да се запознаете в РО „НСК” Велико Търново към РДНСК - Северен централен район, адрес: ул. “Цар Теодор-Светослав” № 59, ет.7, гр. В.Търново.
    Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считано от датата на публикуване на настоящото съобщение в интернет страницата на ДНСК, до РО „НСК” В. Търново към РДНСК - Северен централен район.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност