За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.8.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 4

ДО “НОРТ ВЕСТ ЛИНК“ ООД,
Представлявано от ИВО ДИМИТРОВ ГИГОВ
пл. „Жеравица“, Драматичен театър
гр. Монтана

    Уведомяваме Ви, че по сигнал постъпил в Регионален отдел „Национален строителен контрол“ - Монтана /РО НСК-Монтана/ чрез РДНСК-Северозападен район е извършена проверка на строеж: „Ретранслационна станция“, находящ се в имот с идентификатор 44238.1149.25 по КК на гр. Лом, местност „Върха“, кв. „Младеново“. Съставен е Констативен акт № 5/16.06.2015 г., със съдържанието на който може да се запознаете в РО НСК-Монтана към РДНСК-СЗР на адрес: гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски“ № 12, ет. 4 всеки работен ден от 9,00 до 17,30 часа.
    Възражение срещу констативния акт можете да подадете пред РО НСК-Монтана в 7-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност