За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.3.2013 г.

СЪОБЩЕНИЕ № 17 / 04.03.2013г.

ДО: Кунка Горанова Йотова
ул.. “Генерал Колев” №70, ет.1, ап.3, гр.Варна
ДО: Мария Димитрова Николова
ул. “Струга” №29, гр.Варна

    Уведомяваме Ви, че за строеж „Кафе-аператив „BESSO”, разположен в подблоковото пространство на секция А-3 на ЖСК „Дружба“, и в проистройката към него, находящ се в УПИ I „ за обществено жилищно строителство и трафопост“, кв. 567, по плана на 14-ти м.р., гр. Варна с административен адрес ул. “Струга” №29 е издадена Заповед № ДК-09-В-04 /07.02.2013г. на Началника на РО „НСК“-Варна при РДНСК - Североизточен район за забрана ползването на невъведения в експлоатация по законоустановения ред горе цитиран строеж.
    Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в РО „НСК-Варна“ при РДНСК -Североизточен район - гр.Варна, бул. Цар Освободител №76Г, ет.7 ст.708.
    Заповедта подлежи на обжалване чрез РО НСК-Варна при РДНСК - Североизточен район пред Административен съд Варна, в 14-дневен срок от 05.03.2013г.
    Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 04.03.2013г. и удостоверява, че адресатите му са уведомени по реда на параграф 4 от ДР на ЗУТ.
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност