За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


13.11.2023 г.

До РУМЕН И. СТОЯНОВ, ул. „Митрополит Симеон“ № 15 гр. Бургас
Относно: Покана за доброволно плащане на дължима сума по влязло в сила наказателно постановление.

     Уведомяваме Ви, че до Вас е отправена покана изх. № ОС-540-00-633/07.07.2017 г. за доброволно плащане на дължима сума в размер на 1000 /хиляда/ лв. по влязло в сила наказателно постановление № Б-80-РДНСК-1/13.01.2017 г. на началника на Регионален отдел „Национален строителен контрол“ Бургас /сега РДНСК Бургас/.

Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РДНСК Бургас, гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 120, ет. 5, в седемдневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

     След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна, съобщението ще се счита за редовно връчено на основание чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, като РДНСК Бургас ще изпрати влязлото в сила наказателно постановление в Национална агенция за приходите /НАП/ за принудително събиране на наложената глоба в полза на Държавния бюджет.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност