За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


05.06.2024г.

 

СЪОБЩЕНИЕ №С10-1640/6/2024г.

 

ДО:

К.М.Г в качеството му на собственик на ,,Преустройство на апартамент 5 с приобщаване на части“, извършен в жилищен блок № 21, вх. А, ж.к ,,Сухата река“, гр. София, УПИ, п. I – за ОЖС, кв. 56, м. ,,Сухата река“, по плана на гр. София

 

 

 Уведомяваме Ви, че за строеж: ,,Преустройство на апартамент 5 с приобщаване на части“, извършен в жилищен блок № 21, вх. А, ж.к ,,Сухата река“, гр. София, УПИ, п. I – за ОЖС, кв. 56, м. ,,Сухата река“, по плана на гр. София‘‘ е издадена покана с изх.№ С10-1640-00-906/26.07.2023г. за доброволно изпълнение по реда на чл. 277 от Администартивнопроцесуалния кодекс /АПК/  на Началник РДНСК София, касаеща Заповед № ДК-02-ЮЗР-251/24.06.2011г. на Началник на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/  ,,Югозападен район“ издадена във връзка с премахване на гореописания незаконен строеж.

 

Покана с изх.№ С10-1640-00-906/26.07.2023г. може да получите в Регионална дирекция за национален строителен контрол – гр. София, адрес: гр. София, ул. „Алабин“ № 35, ет. 3, всеки делничен ден от 9,30 часа до 17, 30 часа в 7 /седем/ дневен срок от текущото уведомяване.

 

    Настоящето съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 05.06.2024г. и удостоверява, че адресантът му е уведомен по реда на § 4, ал. 2, изречение 2 от Д.Р. на ЗУТ.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност