За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


 

10.04.2024г.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   № СМ-1295/10.04.2024г.

 

 

 

ДО

„АГРО МЕЛ 2011“ ЕООД,

С УПРАВИТЕЛ

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ СТОИМЕНОВ

УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 34

ГР. СИМИТЛИ

 

 

Уведомяваме Ви, че от началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК) - Благоевград е издадена Покана изх.№ СМ-1295-00-270/03.04.2024 г. за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-Бл-1/22.01.2024 г.

Със съдържанието Покана изх.№ СМ-1295-00-270/03.04.2024 г. за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-Бл-1/22.01.2024 г., може да се запознаете в РДНСК Благоевград, с адрес: гр. Благоевград, ул. ”Иван Михайлов”№49, в 7 (седем)-дневен срок от поставяне на настоящето съобщение.

       Настоящото съобщение беше публикувано на сайта на dnsk.mrrb.government.bg на 10.04.2024г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.2, изречение 2 от ДР на ЗУТ.

 

           

 


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност