За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


6.10.2016 г.

Изх. № ПН-3385-02-472/26.05.2016г.

ДО ДАМЯН ЦВЕТАНОВ НЕДКОВ
УЛ. ПРЕСЛАВ №1, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 12,
ГР. ПЛЕВЕН
ДО НЕДКО ЦВЕТАНОВ НЕДКОВ
УЛ. КОНСТАНТИН ЩЪРКЕЛОВ № 13, ВХ.А, ЕТ.2, АП.6,
ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 03.02.2016г. Заповед № ДК-02-СЗР-171/ 10.05.2011г. на началника на РДНСК Северозападен район за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Плътна сграда”, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII-11147, кв. 603, по плана на гр. Плевен, община Плевен, Област Плевен, местност „Витска ялия“, изпълнен без издадени строителни книжа, в нарушение на чл. 148, ал. 1 от ЗУТ, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от 1 188, 00 лв. (хиляда сто осемдесет и осем лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 7 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност