За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


1.11.2016 г.

Изх.№ПК-3646-02-998/27.06.2016г.

ДО РАДОСЛАВ ЛЮБОМИРОВ ИВКОВ
БУЛ.“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ №18, ГР. ПЕРНИК

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВКОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 27.04.2016г., заповед № ДК-02-ЮЗР-457/23.11.2012г. на началника на РДНСК-ЮЗР, за премахване на извършен от Вас незаконен строеж: „Рибарник“, находящ се в /НУПИ/ №282/439 по КВС на с. Проданча, община Трън, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 1215.46лв. (хиляда двеста и петнадесет лева и четиридесет и шест стотинки), представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл.225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност