За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


3.6.2022 г.

ДО Н. А. П-Г-управител на ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД, гр. София, бул. Симеоновско шосе № 110Б, ет.1, ап.3Б


    Уведомяваме Ви, че от началник ДНСК е издадена заповед № РД-27-146/09.05.2022г. за предсрочно прекратяване на действието на удостоверение № РК-0001/23.11.2017г.., издадено на ИНВЕСТИЦИОННО КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ ООД за извършване дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията.
    Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред Административен съд -София
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност