За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.4.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ №ХС-247/21.04.2022г.

ДО „ДИВЕЛ-ПСТ“ ООД - ХАСКОВО
ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ И. Д. Б. - УПРАВИТЕЛ
УЛ. ТОПОЛНИЦА №4, ВХ.А, АП.10, ГР. ХАСКОВО

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.,
    Съобщаваме Ви, че е съставен ПРОТОКОЛ на техническата експертна комисия за обследване възникнала на 26.03.2022г. в 22,00 часа авария на строеж: „СМЕСЕНА СГРАДА“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-за жил.нужди и КОО, кв. 141 по РП на гр. Хасково, ПИ 77195.741.128 по КК на гр. Хасково, ул. „Яне Сандански“ №12, изразяваща се в срутване на част от съществуващата жилищната сграда, намираща се в УПИ ІХ, квартал 141 по РП на гр. Хасково., с възложител: Ю. Т. Ю., гр. Хасково, ул. Родина №4.
    Със съдържанието на съобщения Протокол на техническата експертна комисия /ТЕК/, на основание чл. 12, ал.1 от Наредба №1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството, може да се запознаете в сградата на РДНСК Хасково, намираща се на ул. Ивайло №1, ет.1,
    Уведомяваме Ви, че можете да обжалвате в 7-дневен срок, считано от датата на настоящото съобщение публикувано на страницата на ДНСК. пред органа по чл.8, ал.4 от Наредба №1 от 16 април 2007г. /в деловодството на Регионална дирекция национален строителен контрол /РДНСК/ Хасково ул. Ивайло №1, ет.1 или на RDNSK_Haskovo@dnsk.bg
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност