За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


21.1.2022 г.

Важно съобщение
във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. дв. бр.16 от 23 февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1, т. 2,
касаещо управителите на юридическите лица с удостоверение за дейността консултант

       Във връзка с влязлото в сила изменение на ЗУТ / изм. и доп. ДВ. бр.16 от 23 Февруари 2021г./ по отношение на чл. 167 , ал. 1,  т. 2, а именно:членовете на органите на управление на юридическото лице или едноличният търговец, както и наетите от тях по трудов или друг договор физически лица са специалисти със завършено висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и притежават техническа правоспособност по чл. 229 от ЗУТ, имат най-малко 5 години стаж по специалността, не са допуснали и/или извършили повече от две нарушения по този закон и нормативните актове по прилагането му през последните три години преди подаване на заявление за вписване в регистъра….“. Съгласно § 79 от Преходните и Заключителни разпоредби към ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2021 г.) Лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 до влизането в сила на този закон, както и лицата, получили удостоверение за упражняване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 по реда на § 77, ал. 1 от този закон, привеждат дейността си в съответствие с неговите изисквания в срок до една година от влизането му в сила.“

     Следва да се има предвид, че едногодишният срок изтича през месец февруари на 2022г. От март месец на 2022г. фирмите, които не са привели органите си на управление в съответствие с изискванията на ЗУТ, ще са в условие за предсрочно прекратяване на удостоверението им, поради отпаднало основание съгласно чл. 167, ал. 9, т. 3 от ЗУТ


ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност