За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.3.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ ДО:

А. С. В. управител на АВД КОНСУЛТ ЕООД, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 4, гр. София

    Уведомяваме Ви, че от началник ДНСК е издадена заповед № РД-27-92/07.03.2022г. за предсрочно прекратяване на действието на удостоверение № РК-0725/05.07.2017г., издадено на АВД КОНСУЛТ ЕООД за извършване дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ).
    Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност