За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


10.5.2022 г.

До Н. И. К. управител на А1 - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД, ул. „Крум Кюлявков“ № 15, вх. Б, ет. 9, ап. 29 , гр. София


    Уведомяваме Ви, че от началник ДНСК е издадена заповед № РД-27-133/18.04.2022г. за предсрочно прекратяване на действието на удостоверение № РК-0029/03.05.2018г., издадено на А1 - СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР И КОНСУЛТАЦИИ ЕООД за извършване дейностите по чл.166, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията.
    Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.149 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица пред Административен съд -София
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност