За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2015 г.

Изх. № КН-2226-05-533/12.09.2014г.

ДО ТИМЧО ДАНЧОВ ЛЮБЕНОВ
УЛ. „СОФИЯ“ № 7 В, ГР. КЮСТЕНДИЛ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЛЮБЕНОВ,
    Във връзка с издадени и влезли в сила заповеди:
    1. № РД-14-515/10.10.2005г. на началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Жилищна сграда“, находящ се в поземлен имот ПИ № 020263, местност „Прогона“, землище гр. Кюстендил, приведена в изпълнение по принудителен ред на 18.08.2009г. с извършени от ДНСК разходи по премахване на посочения незаконен строеж в размер на 9960 лв. (девет хиляди деветстотин и шестдесет лева);
    2. № РД-14-516/10.10.2005г. на началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Санитарен възел със складово помещение“, находящ се в поземлен имот ПИ № 020263, местност „Прогона“, землище гр. Кюстендил, приведена в изпълнение по принудителен ред на 18.08.2009г. с извършени от ДНСК разходи по премахване на посочения незаконен строеж в размер на 840 лв. (осемстотин и четиридесет лева);
    3. № РД-14-517/10.10.2005г. на началника на ДНСК за премахване на незаконен строеж „Гараж“, находящ се в поземлен имот ПИ № 020263, местност „Прогона“, землище гр. Кюстендил, приведена в изпълнение по принудителен ред на 18.08.2009г. с извършени от ДНСК разходи по премахване на посочения незаконен строеж в размер на 700 лв. (седемстотин лева);
    ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото писмо да внесете дължимата сума от общо 11500 лева (единадесет хиляди и петстотин лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност