За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


5.11.2015 г.

Изх.№Р-836-00-557/28.10.2015г.

ДО
РУМЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ
гр. Русе, ул. „Шести септември” №33, бл.202, вх.В, ет.4

    СЪОБЩЕНИЕ
   
    Относно: Покана за доброволно изпълнение на влязло в сила Наказателно постановление.
   
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ,
   
    Уведомяваме Ви, че във връзка с издадено и влязло в сила Наказателно постановление № Р-01-СЦР-5/29.04.2015 г. на Началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/-Северен централен район, с което на РУМЕН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ е наложена имуществена санкция в размер на 1000 /хиляда/ лева в полза на Държавния бюджет, на основание чл.182, ал.1 от ДОПК, Ви се отправя покана за доброволно плащане. Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в РО НСК-Русе при РДНСК - Северен централен район район, в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.
    След изтичане на посочения срок, при неявяване от Ваша страна поканата за доброволно плащане ще бъде приложена по преписка и ще се счита за редовно връчена на основание чл.32, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, а РО НСК-Русе ще изпрати наказателното постановление в Национална агенция за приходите за принудително събиране на наложената имуществена санкция в полза на Държавния бюджет по реда на ДОПК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност