За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


19.11.2015 г.

Изх. № БС-1846-07-918819.08.2011

ДО АТАНАС ИЛИЕВ ПЕТКОВ
УЛ. “КИРИЛ И МЕТОДИЙ“№23
ГР. СОЗОПОЛ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТКОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 15.05.2011г., заповед №ДК-02-БС-55/07.04.2008г. на началника на РДНСК-Бургас за премахване на извършения от Вас незаконен строеж „Масивна едноетажна пристройка към жилищна сграда“, находящ се в УПИ ІІІ-235, кв.19 по плана на гр. Созопол, с административен адрес: гр.Созопол, ул. „Кирил и Методий“ №23, ДНСК Ви кани в едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 719,40 лв. (седемстотин и деветнадесет лева и 40 ст.), представляващи разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF КОД ЗА ПЛАЩАНЕ 11 50 00
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка
   
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност