За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2015 г.

Изх. № КЛ-254-05-600/19.08.2015г.

ДО ЛЮБЕН ВЪЧЕВ ВЪЧЕВ
УЛ. РЕПУБЛИКАНСКА №73, ВХ.Б, АП.5
ГР. КЪРДЖАЛИ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЧЕВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 02.06.2015г., заповед № ДК-02-ЮЦР-168/19.04.2011г. на началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол - Южен централен район, за премахване на извършения от Вас незаконен строеж, представляващ „Масивен гараж”, находящ се в поземлен имот №010126, землище с.Брош, зона 24А, над яз.Кърджали, община Кърджали, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от 600,00 (шестстотин лева) лв., представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност