За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


16.11.2015 г.

Изх. № БД-2058-06-043/11.09.2015г.

ДО СТЕФАНКА СПИРИЕВА ТОПАЛОВА
УЛ.“ИЗВОРИТЕ“ №113, ГР. РАЗЛОГ
ДО ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА ДУНКИНА
УЛ.“ОХРИД“ №8, ГР. РАЗЛОГ
ДО ИВАН ТОДОРОВ ТОПАЛОВ
УЛ.“ИЗВОРИТЕ“ №113, ГР. РАЗЛОГ

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТОПАЛОВА,
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДУНКИНА,
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОПАЛОВ,
    Във връзка с издадени и влезли в сила заповеди № № ДК-02-БД-95/04.11.2008г. и ДК-02-БД-96/04.11.2008г. на началника на РДНСК Благоевград, за премахване на извършения от Вашия наследодател незаконни строежи: „Масивна сграда-II с височина до 10м.“ и „Масивна сграда-I с височина до 10м.“, находящи се в ПИ №61813.26.24, местност „Кошольовото” по кадастрална карта на гр.Разлог, одобрена със Заповед №РД-18-33/15.05.2006г. на Изпълнителния директор на Агенция по кадастър-София, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете дължимата сума от общо 3 514.66 лв. (три хиляди петстотин и четиринадесет лева и шестдесет и шест стотинки), представляващи разходи по премахването на незаконни строежи по Заповед № ДК-02-БД-95/04.11.2008г. и по Заповед № ДК-02-БД-96/04.11.2008г. дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.60, ал.1 от Закона за наследството, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност