За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


18.11.2015 г.

изх. № м-2091-05-815/01.09.2015г.

до .
Спаса Георгиева Рангелова
ул. „Четиридесет и седма“№ 4
с. Белотинци п.к. 4111
Община Монтана
до
Петър Георгиев Петров
ж.к. Зорница 4, вх. б, ет. 1, ап. 19
гр. Лом п.к. 3600

    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО РАНГЕЛОВА
    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕТРОВ,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 29.11.2010г., заповед № РД-14-61/24.06.2009г. на заместник - началника на ДНСК за премахване на извършения от Вашия наследодател - Георги Петров Георгиев незаконен строеж: „Хидротехническо съоръжение /ХТС/ - водовземно съоръжение“, изпълнен в регулационните граници на с. Белотинци, Община Монтана, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана да внесете дължимата сума от 500 лева (петстотин лева), представляваща разходи по премахване на посочения незаконен строеж, по сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр.София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    Разходите са дължими от Вас на основание чл. 60, ал. 1 от Закона за наследството във връзка с удостоверение за наследници № 92/13.08.2015г., издадено от Община Монтана, при разпределяне на задължението съгласно наследствените дялове, както следва:
    1. Спаса Георгиева Рангелова - 250 (двеста и петдесет) лева;
    2. Петър Георгиев Петров - 250 (двеста и петдесет) лева;
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. Христо Ботев № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети принудителни действия за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност