За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


9.6.2015 г.

Изх. № СФ-1317-01-614/20.02.2015г.

ДО КОНСТАНТИН КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ
Ж.К. „ЛЮЛИН“ № 418, ВХ. Г, ЕТ. 2, АП. 70
РАЙОН „ЛЮЛИН“, ГР. СОФИЯ

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МЕТОДИЕВ,
    Във връзка с издадени, влезли в сила и приведени в изпълнение заповеди на началника на Софийска РДНСК за премахване на незаконни строежи, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящото съобщение, да внесете по банковата сметка на ДНСК - УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, ГР.СОФИЯ, КЛОН БАТЕНБЕРГ, IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF - дължимата сума от 855 (осемстотин и петдесет и пет лева) лв., представляваща извършени от ДНСК разходи по премахването на незаконни строежи по заповеди, както следва:
    1) заповед № ДК-02-СФ-05/07.01.2010г. на началника на Софийска РДНСК, за премахване на незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда на един етаж в груб строеж“, находящ се в неурегулиран земеделски поземлен имот /ПИ/ № 000069, м. Мерите, с. Петково, Община Елин Пелин, приведена в изпълнение на 27.09.2012г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 285 лв. (двеста осемдесет и пет лева);
    2) заповед № ДК-02-СФ-04/07.01.2010г. на началника на Софийска РДНСК, за премахване на незаконен строеж: „Масивна тоалетна“, находящ се в неурегулиран земеделски поземлен имот /ПИ/ № 000069, м. Мерите, с. Петково, Община Елин Пелин, приведена в изпълнение на 29.09.2012г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 285 лв. (двеста осемдесет и пет лева);
    3) заповед № ДК-02-СФ-03/07.01.2010г. на началника на Софийска РДНСК, за премахване на незаконен строеж: „Масивна жилищна сграда на един етаж“, находящ се в неурегулиран земеделски поземлен имот /ПИ/ № 000069, м. Мерите, с. Петково, Община Елин Пелин, приведена в изпълнение на 29.09.2012г. и с извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 285 лв. (двеста осемдесет и пет лева).
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр.София, документ за внесената сума. След този срок, при неплащане от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност