За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


7.5.2021 г.

Отговор на запитване от Временната комисия на МС

            Във връзка с постъпило на 05.05.2021 г. в 18:14 ч. в Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/ по електронната поща Ваше писмо за изслушване на началника на ДНСК на заседание на 07.05.2021 г. от 14:30 ч., във връзка с изграждането на подпорна стена с хотелски комплекс на „Алепу“, Ви уведомяваме следното:

            По протест на г-н Христо Колев – прокурор в Окръжна прокуратура – Бургас против разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г., издадено от Главния архитект на община Созопол в полза на „Алепу Вилидж“ АД за строеж „“Курортен комплекс „Алепу Вилидж“ /етапно строителство/; Първи етап – „Укрепване на свлачище „Алепу Вилидж“; Втори етап – „Курортен комплекс“ ЗП.1263.50 кв.м., РЗП /подземно/ - 6172.96 кв.м., РЗП /надземно/ - 3073.57 кв.м., РЗП /общо/ - 9246.53 кв.м. в УПИ IV-770.799.807.830 /ПИ 67800.49.27 по КК/ местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, е образувано адм. дело № 1093/2020 г., ХХ-ти състав на Административен съд – Бургас.

            С решение № 257/18.02.2021 г. по горецитираното дело Административен съд – Бургас е обявил нищожността на разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г., издадено от Главния архитект на община Созопол. Решението на Административен съд – Бургас не е влязло в законна сила, като същото е обжалвано от община Созопол пред Върховен административен съд /ВАС/ на Република България. На 05.05.2021 г. е образувано адм. дело № 4725/2021 г., Второ отделение на ВАС, като към настоящия момент не е насрочена дата за разглеждане на делото в открито съдебно заседание, т.е. налице е неприключило /висящо/ съдебно производство.

            Съгласно чл. 130, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 14, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, никой друг орган няма право да приеме за разглеждане дело, което вече се разглежда от съда. Посочените законови разпоредби са задължителни за всички органи, вкл. и за ДНСК. Към настоящия момент следва да се счита, че изслушването, даването на становища, обяснения  и др. е в несъответствие с визираните нормативни разпоредби.

            След приключване на съдебното производство с влязъл в сила съдебен акт, ДНСК изразява готовност за предоставяне на всички необходими документи по случая, изслушване, обяснения, становища и други пред компетентните органи.ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност