За ДНСК
   Нормативна база
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


25.8.2020 г.


ДО
Д.Д.К. УЛ. „Ж.А.“ № 21
ГР. Я.
ДО А.С.К.
УЛ. „Ж.А.“ № 21
ГР. Я.
ДО Д.С.К.
УЛ. „Н.“ № 15
ОБЩИНА Т.
С. Д.

    УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
    Във връзка с издадени и влезли в сила заповеди:
    1.Заповед № РД-14-498/29.09.2005г., на началника на ДНСК за премахване на извършения от Вашия наследодател - Спас Ангелов Козарев незаконен строеж: „Магазин и склад“ в урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-131, частично навлизащ в съседен УПИ ХII - за читалище, кв. 12 по плана на с. Дражево, Община „Тунджа“, Област Ямбол, приведена в изпълнение по принудителен ред на 24.09.2015г., и извършени от ДНСК разходи по премахването на посочения незаконен строеж в размер на 540,00 лв. /петстотин и четиридесет лева/;
    2.Заповед № РД-14-499/29.09.2005г., на началника на ДНСК за премахване на извършения от Вашия наследодател - Спас Ангелов Козарев незаконен строеж: „Масивна бетонова ограда“, попадащ в урегулирани поземлени имоти /УПИ/ IV - 130 и II-131, кв.12 по плана на с. Дражево, Община „Тунджа“, Област Ямбол, приведена в изпълнение по принудителен ред на 23.09.2015г., и извършени от ДНСК разходи по премахването в размер на 540,00 лв. /петстотин и четиридесет лева/,
    ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуването на настоящата покана, да внесете дължимата сума от общо 1080.00 лева /хиляда и осемдесет лева/, представляваща разходи за принудителното премахване на горепосочените незаконни строежи.
    Сумата е дължима от Вас, в качеството Ви на наследници на извършител на незаконен строеж, на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и § 3, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 13 от 2001г. на МРРБ, във вр. с чл.60 и чл. 5, ал. 1 от Закона за наследството и предвид Удостоверение за наследници, изх. №055/10.04.2017г., издадено от Община Тунджа. Същата следва да бъде преведена по посочената банкова сметка на ДНСК:
    УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912 BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия чрез съдебен изпълнител за събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност