За ДНСК
   Нормативна база
   Становища
   Регистри
   Съобщения
Съобщения
Обявления за издадени административни актове
Покани за доброволно изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване
Обявления за съставени констативни актове
   За медиите
   Бюджет
   Въпроси и отговори
   Конкурси за работа
   Връзки
   Профил на купувача
   Търгове
   Административно обслужване
   Обратна връзка
   За потребителя
   Антикорупция
   Начало
Разгънато меню
Търсене:

  За документите
  във формат PDF За PDF документи


20.11.2020 г.

Изх. № БС-887-03-273/31.08.2020г.

ДО
„БУРГАСЦВЕТ - БАЕВ“ ЕООД,
ПРЕДСТАВЛРЯВАНО ОТ
М.Г.Б.
УЛ. „ПОП ГРУЮ“ № 72А, ЕТ. 4
ГР. БУРГАС, П.К. 8000

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Б.,
    Във връзка с издадена, влязла в сила и приведена в изпълнение на 12.04.2016г., заповед № ДК-02-ЮИР-26/10.09.2013г. на началника на РДНСК-ЮИР /сега РДНСК Бургас/, за премахване на извършен от управляваното от Вас дружество „Бургасцвет - Баев“ ЕООД незаконен строеж: „Хале и работилница“, находящ се в урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII-5, кв. 6, ПЗ „Север“ по КК на гр. Бургас, ДНСК Ви кани в тридесетдневен срок от публикуване на настоящата покана, да внесете дължимата сума от 1500,00 лева (хиляда и петстотин лева), представляваща разходи по премахването на посочения незаконен строеж, дължими от Вас на основание чл. 225, ал. 6 от Закона за устройство на територията, по сметка на ДНСК в: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, гр. София, клон Батенберг
    IBAN BG92UNCR96603119858912
    BIC UNCRBGSF
    В случай, че сте извършили плащането, следва в същия срок да представите в ДНСК, бул. „Христо Ботев” № 47, гр. София, документ за внесената сума. След този срок, при неизпълнение на паричното задължение от Ваша страна, ще бъдат предприети действия по принудително събиране на дължимата сума, ведно със законната лихва, както и всички разходи, извършени от ДНСК в тази връзка.
   

ДНСК, гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
Правна информация Декларация за достъпност